HÖSTMÖTESPROTOKOLL  Inga höstmöten fr.o.m. 2016 enligt årsmötesbeslut 10 mars 2016.

Gå till protokoll från:

 2015   2014   2013   2012   2011   Xtra 2010   2010  

 2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003 


OBS! Nytt redovisningssystem. Höstmötesprotokoll redovisas fr.o.m. 20101011 i en pdf-fil som du öppnar genom länken här ovan. 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1, den 22 okt 2009 med 15 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 13:e april 2009 läses upp av sekreterare Michael Andersson, P-A Söderdahl redogör för en fråga från förra protokollet angående att en FBK medlem nu ingår i holmkommittén, varpå mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) Ekonomisk rapport

Kassör Ing-Marie Nilsson redogör klubbens nuvarande ekonomi.

b) Övriga rapporter, inkommande brev

Det konstateras att inga brev har inkommit. P-A Söderdahl redogör de samtal som skett med Idrottsförvaltningen angående sommarplatserna i Hammarby sjö. En medlem berättar att det verkar som att det finns chans att få tillträde till hamnen ca april 2010, beroende på hur slutbyggnationen går.

 

6. Val enligt stadgarna

a) Val av Klubbmästare

Mötet omväljer Caj Jansson att vara klubbmästare i 1 år.

b) val av hamnfogde

Mötet omväljer Lasse Hall att vara hamnfogde i 2 år.

c) val av hamnförvaltare

Mötet beslutar att denna tjänst tillsvidare blir vakant.

d) Val av holmkommitté

Mötet omväljer Jan Juhlén, Clas Högblom, Alf Lindroth och Kenneth Högblom att vara i holmkommittén i 2 år.

e) Val av suppleant

Mötet väljer förra kassören Bengt Palm att vara suppleant i 2 år, med restriktionen att om Bengt anser han inte hinner eller orkar, så har styrelsen fria händer att ta in annan hjälp på suppleantplatsen.

 

7. Rapport från Fisksätra

Hamnfogde Tommy Andersson redogör om arbetet och aktiviteterna som skett i Fisksätras hamn samt på Skogsö.

P-A Söderdahl redogör från senaste mötet med FBK, och berättade att FBK skall tillsätta 10.000:- extra för utnyttjande av klubbholmen, samt att det skall ske en bättre justering av hamnplatserna i Fisksätra nästa säsong. FBK vill även köpa in vissa av de bommar HBK har liggande på Skogsö, och mötet ansåg detta vara bra.

 

8. Rapport från klubbholmen

Björn Högblom i holmkommittén redogör för åtets arbeten och åtgärder på holmen.

Loffebryggan och Kurrebryggan är utbytta.

Björn berättar även att dansbanans tak behöver åtgärdas samt bastun och södra bryggan. Björn varnar för att detta kan bli kostsamt.

Diskussion om arbeten och kostnader för holmen vidtog.

Det konstaterades att det varit en trevlig samvaro överlag på holmen för alla som besökt denna.

 

9. Övriga frågor

Björn Högblom frågar om antalet medlemmar, som Michael Andersson besvarar.

Fråga om avgifter för juniormedlemmar togs upp. Det konstaterades att styrelsen skall kontrollera dessa noggrannare då några har blivit seniorer.

Tommy Andersson väcker frågan om kö till Hammarby sjö, varvid diskussion vidtog.

 

10. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

Vid protokollet                                            Justeras

 

 

Sekreterare Michael Andersson                     Ordförande P-A Söderdahl

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1, den 8 okt 2008 med 19 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 10 maj 2008 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson. Mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) Ekonomisk rapport

Bengt Palm redovisar HBK ekonomiska läge. Frågor från medlemmarna besvaras. P-A Söderdahl redogör för vissa intäkter, bl.a. bomhyror.

b) Övriga rapporter, inkommande brev

P-A Söderdahl redogör för styrelsens idé om att till årsmötet föreslå en höjning av medlemsavgiften från 475 kr till 500 kr för aktiva medlemmar och för höjning från 250 kr till 500 kr för stödmedlemmar.

I anslutning till punkten föreslår medlemmen Björn Högblom att stughyror på Holmen höjs. Mötet diskuterar avgifterna. Björn erinrar om sin inlämnade motion.

 

6. Val enligt stadgarna

Robert Arnald redogör för valberedningens förslag till val av funktionärer enligt protokollsbilaga.

a) Val av Klubbmästare

Mötet omväljer Caj Jansson att vara klubbmästare i 1 år.

b) val av vice ordförande

Mötet omväljer Lennart Bjertsjö att vara vice ordförande i 2 år.

c) val av sekreterare

Mötet omväljer Michael Andersson att vara sekreterare i 2 år.

d) Val av hamnfogde

Mötet omväljer Tommy Andersson att vara hamnfogde i 2 år.

e) Val av hamnförvaltare

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

f) Val av miljöombud

Mötet omväljer Göran Lingfors att vara miljöombud i 2 år.

g) Val av Holmkommitté

Mötet omväljer Björn Högblom att ingå i holmkommittén i 2 år.

h) Val av suppleant

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

i) Val av tillsynsman

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

 

7. Redovisning av samtal med Idrottsförvaltningen.

Göran Olsson och P-A Söderdahl redogör för vad som avhandlades vid mötet med Idrottsförvaltningen den 4 juni 2008.

 

8. Rapport från Fisksätra

P-A Söderdahl informerar Fisksätra båtklubbs (FBK) styrelses arbete. Han konstaterar att det föreligger en bra dialog med FBK.

I anslutning till punkten föreslås att en högre avgift kan tas ut för dem som inte har vimpel eller dekal som anger medlemskap. Styrelsen får i uppgift att utreda saken närmare.

 

9. Rapport från Klubbholmen

Björn Högblom meddelar att fundament till brygga har börjat att gjutas. Han konstaterar att såväl bryggor som stugor behöver åtgärdas till nästa år.

 

10. Övriga frågor

Björn Högblom uppger att han saknade uppgifter om medlemmar på Holmen. Styrelsen sänder ut material till berörda.

Michael Andersson konstaterar att det krävs en uppdatering av adresser för att säkert kunna sända ut SMS och Mejl.

 

11. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

Vid protokollet                                            Justeras

 

 

Sekreterare Göran Olsson                            Ordförande P-A Söderdahl

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Sjömanskyrkans församlingssal, Katarinavägen 19, den 8 nov 2007 med 27 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 10 maj 2007 läses upp av sekreterare Michael Andersson, P-A Söderdahl berättade lite om några av punkterna på protokollet, varpå mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

Bengt Palm redogör om att han ändrat nuvarande försäkring på klubben från 7500:- till 6500:- pga, mindre markområden med tillhörande byggnader, samt mindre medlemsantal.

Bengt Palm berättar att HBK sagt upp avtal med en inkasso tjänst, då denna inte blivit utnyttjad på 15 år.

P-A Söderdahl redogör och tackar berörda för arbetspliktsinsatsen den 27:e oktober i Fiskarfjärden.

 

6. Val enligt stadgarna

a) Val av Klubbmästare

Mötet väljer Caj Jansson att vara klubbmästare i 1 år.

b) Val av hamnfogde

Mötet omväljer Lasse Hall att vara hamnfogde i 2 år.

c) Val av Hamnförvaltare

Mötet beslutar att denna tjänst tills vidare blir vakant

d) Val av Holmkommitté

Mötet omväljer Jan Juhlén, Madis Tampöld, och Alf Lindroth att vara i holmkommittén i 2 år, samt nyval av Classe Högblom och Kenneth Högblom på 2 år.

I samband med punkten berättade Robert Arnald att Alf Lindroth har tagit kontakt med tillverkarna som byggde grannöns brygga och skall få en offert på bryggjobb på Holmen.

 

7. Redovisning av samtal med Fisksätra BK, Fiskarfjärdens BK, samt idrottsförvaltningen.

P-A Söderdahl berättade att avflyttning från Fiskarfjärden har fungerat bra, och en medlem beslutade sig att stanna kvar, då han bodde väldigt nära. HBK Skänkte i samband med detta en 6 meters bom till den platsen han skall utnyttja.

P-A Söderdahl berättade att bygglovet för Fisksätra är klart, gällande 4 nya pontoner samt vrida ut vissa bryggor, och en mer detaljer om inköp av pontoner tas upp under punkten 8. P-A redogör vidare att HBK har 20 platser att tillgå av Fisksätra.

P-A redogör ansträngningar att försöka köpa loss några av HBK:s gamla pontoner från idrottsförvaltningen, som tyvärr inte gett något resultat.

P-A berättade också att idrottsförvaltningen skall köpa de T-järn som fanns på 5 HBK pontoner som gick till Fiskarfjärden, och styrelsen skall skicka en faktura till idrottsförvaltningen på detta.

P-A redogjorde också en faktura som idrottsförvaltningen har skickat på 22000:- då de tyckte att HBK utnyttjade 5 pontoner i Fiskarfjärden, denna har efter diskussion reducerats till 9000:-, som motsvarar korrekt utnyttjande.

 

8. Inköp av pontoner

P-A informerade om att en arbetsgrupp tittar på olika pontonförslag, samt att P-A hade varit i möte tidigare idag och redogjorde ett första förslag på design och kostnad. Det konstaterades att slutsumman kunde bli ca 500 000:- och ge klubben totalt 50 platser i Fisksätra, inklusive de 20 platser som Fisksätra BK lånar ut.

Diskussion vidtog om båtklubbslån

En medlem frågade om parkeringsplatser på Fisksätra, och P-A redogjorde det han visste om detta.

Mötet bestämde enhälligt att pontoner skulle köpas in.

 

9. Båtlån

Bengt Palm informerade om förutsättningar för att få båtlån.

Mindre diskussion vidtog om det fanns pengar kvar att investera i klubbholmen.

Mötet bestämde att om behov fanns, skulle ett båtlån genomföras.

 

10. Ändring av stadgar (prov medlemskap)

P-A Söderdahl redogjorde ett förslag att alla nya medlemmar skulle bli provmedlemmar i 2 år innan fullvärdiga medlemmar. Eftersom detta är en stadgeändring måste beslutet tas på 2 möten. Mötet samtyckte till detta förslag.

 

11. Övriga frågor

Bengt Palm meddelar att det var sista gången HBK kunde ha möte i Sjömanskyrkans församlingssal då de skall flytta sin verksamhet.

En medlem frågade om återlämning av nycklar samt nyckel deposition. P-A Söderdahl hänvisar nyckelfrågor till Bengt Palm.

P-A Söderdahl informerade han och Bengt Palm var uppsatta som firmatecknare för HBK, och undrade om mötet godkände detta. Mötet svarade ja på detta.

 

12. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

Vid protokollet                                            Justeras

 

 

Sekreterare Michael Andersson                     Ordförande P-A Söderdahl

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Sjömanskyrkans församlingssal, Katarinavägen 19, den 9 nov 2006 med 23 medlemmar närvarande.

 

Inledning

Mötet inleds med att klubbens ordförande P-A Söderdahl meddelar att medlemmarna Kjell Eriksson och Rolf ”Buckla” Gustafsson har avlidit. De närvarande hedrar deras minne med en tyst minut.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla väl­komna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

P-A Söderdahl redovisar att det i kallelsen till höstmötet inte angavs tid för mötet. Det konstateras att tidpunkten har angetts på HBK hemsida.

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 20 april 2006 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå mötet godkänner proto­kollet.

 

5 a. Skrivelser och rapporter

P-A Söderdahl informerar om att flera boende i Hammarby sjöstad har hört av sig till HBK med önskemål om båtplats. P-A meddelar att styrelsen ännu inte har kunnat komma fram till ett slutligt förslag till principer för kölista, men att avsikten är att återkomma med förslag till årsmötet.

En fråga om antalet kommande båtplatser i Hammarby sjö besvaras. Ett planförslag rörande området cirkuleras under diskussion om eventuella arrangemang för HBK.

P-A Söderdahl redogör för anledningen till att det ligger båtar upplagda på Klippan nedre.

P-A meddelar att Idrottsförvaltningen vill köpa hälften av de ”T-järn” som tillhör HBK och är monterade på de betongbryggor som kommer att flyttas till Fiskarfjärden.

P-A uppger vidare att klubbstuga på Lugnet kommer att besiktas och, om det är möjligt med hänsyn till stugans skick, flyttas till Sätra varv. Stockholms stad har lovat att biträda med bygglov för stugan där.

P-A informerar om att medlemmen Bosse Brink arbetar med att försöka etablera kontakter med de nya styrande i Stadshuset.

          

5 b Ekonomisk rapport                                                                    

P-A Söderdahl berättar att kassören Bengt Palm tyvärr är sjuk och att redovisningen av HBK ekonomi inte kan göras på sedvanligt sätt. P-A redogör därefter översiktligt för HBK ekonomi enligt det underlag som delades ut vid det senaste styrelsemötet.

 

6. Val enligt stadgarna

På höstmöte 2006

a) Val av klubbmästare

Det konstateras att ingen förklarat sig villig att vara klubbmästare, varför posten blir vakant.

b) Val av hamnfogde

Mötet omväljer Tommy Andersson att vara hamnfogde i två år.

c) Val av hamnförvaltare

Mötet omväljer Rolf Lindgren att vara hamnförvaltare i två år.

d) Val av miljöombud

Mötet omväljer Göran Lingfors att vara miljöombud i två år.

e) Val av ungdomsledare

Mötet omväljer Rickard Bremberg att vara ungdomsledare i två år.

f) Val av holmkommitté

Mötet omväljer Robert Arnald respektive väljer Björn Högblom att vara ledamöter i holmkommittén för två år.

g) Val av suppleant

Mötet väljer Hasse Holm att vara styrelsesuppleant i två år.

 

Från Höstmötet 2005

a) Val av sekreterare

Mötet väljer Michael Andersson att vara sekreterare i två år.

b) Val av hamnfogde

Mötet omväljer Lasse Hall att vara hamnfogde för i år.

c) Val av tillsyningsman

Det konstateras att ingen förklarat sig villig att vara tillsyningsman, varför posten blir vakant.

d) Val av vice ordförande

Mötet väljer Lennart Bjertsjö att vara vice ordförande i två år.

 

7. Information om flytten till Sätra och Fiskarfjärden

P-A Söderdahl redogör för flytten till Sätra varv respektive Fiskarfjärden. Han redovisar att HBK kommer att disponera fyra flytbryggor i Fiskarfjärden. Han meddelar att en ny förfrågan angående önskemål om sommarplatser i Fiskarfjärden kommer att gå ut till medlemmarna.

P-A redogör för arbetena under lördagen den 21 oktober 2006, då bl.a. alla bommar flyttades.

          

8. Information från arbetsgruppen

P-A Söderdahl redogör för möten med företrädare för Fisksätra båtklubb (FBK) angående samarbete respektive Nacka kommun angående ett område vid Skutviken. P-A redovisar FBK positiva inställning, med en eventuell möjlighet att där placera fyra flytbryggor och att nyttja FBK uppläggningsområde på Skogsö.

Medlemmen Ove Runeskär åtar sig att undersöka priser på flytbryggor.

Mötet ger styrelsen och arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med FBK och att återkomma i saken till årsmötet.

I anslutning till punkten frågar en medlem om HBK övervägt att sälja Holmen för att finansiera ett förvärv av uppläggningsområde m.m. De närvarande diskuterar saken, varvid flera medlemmar ger uttryck för Holmen har stor betydelse för HBK och dess medlemmar.

 

9. Övriga frågor

Hedersmedlemmen K-G Porjefors efterfrågar vilka regler som gäller för arbetspliktsdeposition när en medlem har upphört att vara aktiv. P-A Söderdahl utfäster sig att undersöka saken och återkomma med besked till K-G.

På fråga förklarar P-A att arbetsplikter även framdeles kommer att vara behövliga.

P-A meddelar att ”G-nycklar”, d.v.s. nycklar till körgrindar, kan behållas tills vidare.

 

10. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

Vid protokollet                                             Justeras

 

 

 

Vice sekreterare Göran Olsson                       Ordförande P-A Söderdahl

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Sjömanskyrkans församlingssal, Katarinavägen 19, den 20 okt 2005 med 34 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Robert Arnald hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 12 maj 2005 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå mötet godkänner protokollet.

Med hänvisning till punkten 4 i nyssnämnda protokoll läses även protokoll från årsmötet den 24 februari 2005 upp av Göran, varpå mötet även godkänner detta protokoll.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) Ekonomisk rapport

Bengt Palm redogör översiktligt för klubbens ekonomi.

b) Övriga rapporter, inkommande brev

Bengt Palm meddelar att Rolf Lindgren har anmälts till en kurs för båtbesiktningsmän.

 

6. Val enligt stadgarna samt fyllnadsval

Val enligt stadgarna

a) Val av hamnfogde

Mötet väljer Lars Hall att vara hamnfogde för ett år.

b) Val av tillsynsman

Mötet väljer Sigfrid Österdal att vara tillsynsman för ett år.

c) Val av holmkommitté

Mötet väljer Janne Julén, Madis Tampöld och Affe Linderoth att vara ledamöter i holmkommittén för två år.

 

Fyllnadsval

Val av vice ordförande

Mötet omväljer Robert Arnald att vara vice ordförande för ett år.

 

7. Information från möten med Idrottsförvaltningen samt Sätra varvsförening och Fiskarfjärdens båtklubb

Göran Olsson lämnar en sammanfattad redovisning av vad som skett vid möten med Idrottsförvaltningen samt Sätra varvsförening och Fiskarfjärdens båtklubb.

Göran redogör vidare för planerna att sammanträffa med idrottsborgarrådet Py Börjesson.

I anslutning till punkten diskuteras olika alternativ till eventuell ny lokalisering av HBK, liksom vilka praktiska frågor som kan behöva lösas vid HBK flytt.

Göran redovisar även innehållet i ett utkast till medlemmarna angående de uppsagda områdena.

Bengt Palm redogör för ett förslag avseende Hammarby sjö som har behandlats av Stadsdelsförvaltningen Katarina-Sofia.

En medlem föreslår att styrelsen skall informera medlemmarna om resultatet av mötet med borgarrådet.

 

8. Övriga frågor

Robert Arnald meddelar att Klubbholmen är stängd för året.

 

9. Avslutning

Robert Arnald tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

Vice sekreterare Göran Olsson                         Vice ordförande Robert Arnald

 

  Åter till sidans början  

 


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte i Sjömanskyrkans församlingssal, Katarinavägen 19, den 28 okt 2004 med 38 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Robert Arnald hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

Protokoll från vårmötet den 13 maj 2004 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) Ekonomisk rapport

    Bengt Palm redogör översiktligt för klubbens ekonomi. I anslutning härtill besvaras en fråga angående kostnader för arrende och pontonbryggor.

b) Övriga rapporter, inkommande brev

    - P-A Söderdahl redogör kortfattat för missade nattvakter och arbetsplikter. Han redogör även för antalet ansökningar om medlemskap.

    - En medlem tar upp fråga angående tillgrepp av trailers på HBK områden. De närvarande diskuterar frågor som rör stölder av egendom inom HBK områden och lagning av staketen runt områdena.

    - En medlem frågar om HBK har någon rätt till vissa områden på Gålö.

    - Robert Arnald meddelar att Klubbholmen är stängd för året.

 

6. Val enligt stadgarna samt fyllnadsval

Val enligt stadgarna

a) Val av klubbmästare

    Mötet omväljer Yvonne Frisell att vara klubbmästare för ett år.

b) Val av tävlingsledare

    Mötet beslutar att bordlägga frågan om val av tävlingsledare.

c) Val av hamnfogde

    Mötet omväljer Tommy Andersson att vara hamnfogde i två år.

d) Val av hamnförvaltare

    Mötet omväljer Rolf Lindgren att vara hamnförvaltare

e) Val av ungdomsledare

    Mötet omväljer Rickard Bremberg att vara ungdomsledare

e) Val av holmkommitté

    Mötet väljer Robert Arnald och Arne Gunnarsson att vara ledamöter i holmkommittén för två år.

 

Fyllnadsval

a) Val av revisor

    Mötet väljer Mariane Gustavsson att vara revisor för två år.

b) Val till valkommittén

    Mötet väljer Mats Sonnerup att ingå i valkommittén för två år.

c) Val av vice ordförande

    Mötet omväljer Robert Arnald att vara vice ordförande för ett år.

 

7. Redogörelse för möte med Gatu- och Fastighetskontoret samt Idrottsförvaltningen

Det antecknas att Gatu- och fastighetskontoret genom projektchefen för Hammarby sjöstad, Lars Fränne, innan dagens möte öppnades lämnade information om planerna för sjöstaden och dess påverkan på HBK områden.

Nils-Rune Nilsson redogör för vad som hittills framkommit vid diskussionerna med representanterna för Stockholms stad i frågan om HBK framtida lokalisering. de närvarande diskuterar frågan.

   

 

8. Övriga frågor

Bengt Palm upplyser att batteriet till ficklampan i klubbhuset vid Lugnet har tagits.

 

9. Avslutning

Robert Arnald tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

---

 

Vid protokollet                                                   Justeras

Vice sekreterare Göran Olsson                             Vice ordförande Robert Arnald

 

 

  Åter till sidans början  

 


 

Protokoll fört vid HBK:s höstmöte på Sjömanskyrkan den 30 okt 2003 med 20 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande:
Klubbens ordförande Curt Schütt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen:
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst:
Ordförande upplyser de närvarande om att kallelse till höstmötet sändes ut i början av september. Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll:
Protokoll från vårmötet den 8 maj 2003 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson, varpå mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter:
a) Ekonomisk rapport.Bengt Palm redogör för klubbens ekonomi.

b) Övriga rapporter, inkommande brev.

    Ordförande meddelar att HBK inköpt en större brandspruta till klubbholmen.

    Bengt Palm meddelar att försäkringen avseende klubbholmen är uppgraderad.
Årspremien uppgår till 7.984 kr.

    Ordf. informerar om vilka frågor som avses att avhandlas vid

ordförandekonferansen.

    Lars Hall redogör för beläggningen på uppläggningsområdena.

    Robert Arnald informerar om om att Sv Sjö har meddelat att antalet försäkringsfall
varit mindre under den senaste perioden. Förhoppningsvis leder det till lägre     premier.

 

6. Val enligt stadgarna:
a) Val av hamnfogde.

    Mötet omväljer Lars Hall att vara hamnfogde i två år.

b) Val av tillsynsman vid Lugnet.

    Mötet omväljer Sigfrid Österdal för två år.

c) Val av holmkommitté.

    Mötet väljer Jan Juhlen Madis Tampöld och Alf Lidroth att vara ledamöter i två år.

d. Mötet beslutar bordlägga frågan om klubbmästare.

 

7. Fyllnadsval:
a. Val av vice ordförande (Fyllnadsval)
    Mötet väljer Robert Arnald att vara vice ordförande fram till årsmötet.

b. Val av miljöombud.
    Mötet väljer Göran Lingfors att vara miljöombud fram till årsmötet.

c. Val av revisor.
   Mötet väljer Marianne Rudberg att vara revisor fram till årsmötet.

d. Val avrepresentant till valberedningen.
    Mötet väljer Rune Karlsson att ingå i valberedningen fram till årsmötet.

 

8. Klubbfest:
Robert Arnald meddelar att planering för en klubbfest i januari eller februari pågår.

 

9. Övriga frågor:
Styrelsen besvarar en fråga om hur länge HBK kan få disponera markområdena vid Hammarby sjö.

En fråga rörande fördelningen av upplagda båtar mellan de olika uppläggningsområdena besvaras av styrelsen.

Lars Hall informerar om samarbetet med Hammarby sjöscoutkår.

En medlem upplyser om att låset till grinden vid Klippan övre är dåligt.
Styrelsen upplyser att bristen kommer att åtgärdas inom kort.

 

10. Avslutning:
Curt Schütt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

  Åter till sidans början