VÅRMÖTESPROTOKOLL  Inga vårmöten fr.o.m. 2016 enligt årsmötesbeslut 10 mars 2016.

Gå till protokoll från:     

 2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004 


OBS! Nytt redovisningssystem. Vårmötesprotokoll redovisas fr.o.m. 20100412 i en pdf-fil som du öppnar genom länken här ovan. 

Protokoll fört vid HBK:s vårmöte i Pumpan, Färgargårdstorget 1, 16 april 2009 med 11 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Lennart Bjertsjö hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att vårmötet är utlyst i behörig ordning.

 

4. Justering av protokoll från årsmötet den 12 februari 2009

Protokoll från årsmötet den 12 februari 2009 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson.

Mötet beslutar att justera årsmötesprotokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) ekonomisk rapport

Bengt Palm meddelar att det normalt inte lämnas någon ekonomisk redovisning vid vårmötet. Bengt upplyser om att klubbens kassabehållning just nu uppgår till 327.022 kronor. Bengt uppger att ca 90.000 kronor inom kort kommer att utbetalas till olika fordringsägare enligt fakturor.

 

b) övriga rapporter, inkommande brev

Bengt Palm meddelar att han har skrivit till 26 medlemmar och påmint dem om att betala medlemsavgifter. I brevet anges att om betalning inte har gjorts senast den 7 maj 2009 så kommer medlemskapet att upphöra den dagen. Meddelanden om upphört medlemskap kommer att skickas till berörda.

 

6. Redovisning samarbete med Fisksätra BK

Michael Andersson berättar att styrelsen kommer att undersöka vilka juridiska möjligheter som finns att inom ramen för ett utvecklat samarbete med Fisksätra båtklubb säkerställa HBK:s ägande av Holmen.

 

7. Sommarens aktviteter

Det konstateras att följande aktiviteter kommer att hållas under sommaren:

Midsommarfest

Kräftskiva den 22 augusti 2009

 

8. Ev val av festkommitté

Bengt Palm upplyser om att klubbmästaren normalt brukar få i uppdrag att själv engagera de medlemmar som är intresserade av att bistå vid festarrangemang. Mötet bestämmer att låta denna ordning bestå.

 

9. Övriga frågor

Bengt Palm ställer en fråga angående uppgiften på HBK hemsida att en person som inte är medlem i HBK utan endast i Fisksätra båtklubb ingår i Holmkommittén. Mötet ger styrelsen i uppgift att utreda förhållandet.

Lars Lindholm ställer en fråga angående arbetsplikterna. Michael Andersson besvarar frågan

Michael Andersson informerar om att Fisksätra båtklubb anordnar räkfest den fredagen den 5 juni 2009. HBK-medlemmar är välkomna dit.

Lars Lindholm väcker fråga om något ska göras för att locka fler medlemmar till medlemsmötena.

Michael Andersson informerar om att Bengt Palm numera är styrelsesuppleant och att han biträder nya kassören Ing-Marie Nilsson i hennes arbete.

 

10. Avslutning

Lennart Bjertsjö tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

Vice sekreterare Göran Olsson

 

 

Justeras

Vice ordförande Lennart Bjertsjö

 

 

 

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid HBK:s vårmöte i Pumpan, Färgargårdstorget 1, 8 maj 2008 med 15 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande
Klubbens vice ordförande Lennart Bjertsjö hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Lennart meddelar att medlemmen Rune Karlsson har avlidit. En tyst minut hålls för att hedra hans minne.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
Mötet beslutar att vårmötet är utlyst i behörig ordning.

4. Justering av protokoll från årsmötet den 21 februari 2008
Protokoll från årsmötet den 21 februari 2008 läses upp av Caj Jansson.
Mötet beslutar att justera årsmötesprotokollet.

5. Skrivelser och rapporter
a) ekonomisk rapport
Bengt Palm rapporterar om den ekonomiska situationen.


b) övriga rapporter, inkommande brev
Det konstateras att inget finns att rapportera under punkten.

6. Redovisning pontonarbetet i Fisksätra
Rapporterades om att arbetet i stort sett är klart att kompletterande arbete med vatten och el skall utföras den 15 maj, fler frivilliga efterlyses.

7. Sommarens aktviteter
Det konstateras att följande aktiviteter kommer att hållas under sommaren:
- Midsommarfest
- Kräftskiva 23 aug
- Vedhuggarhelg

8. Förslag till uteslutning av medlem
Bengt Palm läser upp ett brev som är skickat till medlem föreslagen till uteslutning. I brevet är en uppmaning att komma till mötet och avge en förklaring. Ej närvarande.
Mötet beslöt att utesluta medlemmen, en medlem reserverade sig.

9. Övriga frågor
Björn Högblom redogjorde för vad som gäller på klubbholmen.
Hur många medlemmar är vi idag? 227 fördelade på 85 aktiva 85 stöd 32 familje 15 juniorer 10 hedersmedlemmar.
Hur många ligger i Fisksätra? Cirka 45.
Styrelsen tackade dem som varit med vid arbetsplikterna i Fisksätra samt upplyste om att det behövdes många fler särskilt på klubbholmen.

10. Avslutning
Lennart Bjertsjö tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet

Caj Jansson

Justeras
Vice Ordförande Lennart Bjertsjö
     

 

 

 

  Åter till sidans början  


Protokoll fört vid HBK:s vårmöte i Sjömanskyrkans församlingssal 10 maj 2007 med 26 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar vårmötet öppnat.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. P-A meddelar att medlemmen Hans Hedin har avlidit. En tyst minut hålls för att hedra hans minne.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att vårmötet är utlyst i behörig ordning.

 

4. Justering av protokoll från årsmötet den 22 februari 2007

Protokoll från årsmötet den 22 februari 2007 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson. Mötet beslutar att justera årsmötesprotokollet.

 

5. Skrivelser och rapporter

a) ekonomisk rapport

Bengt Palm meddelar att inget finns att rapportera.

 

b) övriga rapporter, inkommande brev

Det konstateras att inget finns att rapportera under punkten.

 

6. Redovisning av samtal med båtklubbar i Fisksätra och Fiskarfjärden samt Idrottsförvaltningen

Ny vaktstuga för Sätra varvsförening.

Det konstateras att HBK stuga på Lugnet har rivits.

Medlemmar i Fiskarfjärden.

Det konstateras att 10-12 HBK-medlemmar har sina båtar i Fiskarfjärden.

P-A Söderdahl informerar om att han har kontaktat Idrottsförvaltningen angående pontoner. Förvaltningen meddelade att det skulle bli en för dyr affär att släppa pontoner till HBK, varför det inte är vara möjligt för HBK att få förvärva eller nyttja pontoner. Vidare upplyste förvaltningen att HBK inte kunde påräkna någon mark för lagring av materiel genom stadens försorg.

P-A informerar härutöver om Fisksätra båtklubb (FBK) och dess försök att utöka antalet pontoner. HBK har fått disponera ett antal gästplatser av FBK i Fisksätra. HBK och FBK har i stort sett daglig kontakt. HBK avser att ge förtursrätt till medlemmar som ny ligger i Fiskarfjärden och som vill komma till Fisksätra. P-A besvarar frågor från de närvarande medlemmarna. Bl.a. klarläggs hur de medlemmar som nu har sålt sina båtar skall förfara när HBK åter får bryggor i Hammarby sjö och dessa medlemmar på nytt vill ha tillgång till båtplats där. Därpå vidtar en längre diskussion angående de olika formerna för medlemskap. Det bestäms att frågan om dessa olika former för medlemskap skall tas upp vid nästa årsmöte. Styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte redovisa ett översiktligt förslag samt att rapportera arbetsläget vid kommande höstmöte.

P-A informerar vidare om hur bygget invid Hammarby sjö fortskrider. Den 31 maj 2007 skall HBK ha forslat bort egen materiel och annat från Klippan (nedre). Den 4 juni kommer rivningen av Södermalms trä på Kanalvägen att påbörjas. Arbetena på Klippan nedre kommer sannolikt inte att påbörjas förrän efter midsommar, eventuellt först efter semestrarna.

 

7. Sommarens aktviteter

Det konstateras att följande aktiviteter kommer att hållas under sommaren:

Midsommarfest

Kräftskiva

Vedhuggarhelg

 

8. Val av festkommitté

De närvarande diskuterar behovet av festkommitté.

 

9. Övriga frågor

En medlem frågar angående Stockholms stads agerande i frågan om HBK flytt. Diskussion angående klubben och verksamheten vidtar.

 

10. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Vice sekreterare Göran Olsson

 

Justeras

Ordförande P-A Söderdahl     

 

 

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s vårmöte i Sjömanskyrkans församlingssal 20 april 2006 med 33 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar vårmötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötesordföranden upplyser de närvarande om att kallelse till vårmötet sändes ut den 27 mars 2006. Mötet beslutar att mötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Justering av protokoll från årsmötet den 9 februari 2006

Protokoll från årsmötet den 9 februari 2006 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson. Mötet godkänner protokollet.

 

5. Skrivelse och rapporter

a) Ekonomisk rapport

Bengt Palm redogör översiktligt för HBK ekonomi.

 

b) Övriga rapporter, inkommande brev

P-A Söderdahl redogör för hur många som har tecknat sig för nattvakt. P-A meddelar att de som vill kan teckna sig i anslutning till vårmötet.

 

6. Redovisning av samtal med borgarråden

P-A Söderdahl redogör för vad som sades vid mötet i Stadshuset tidigare idag och vad som hänt i ärendet rörande HBK flytt. Han framhåller att alternativet Fiskarfjärden förkastades av HBK. Nils-Rune Nilsson kompletterar och beskriver hur stadens representanter agerade vid mötet och att politikerna ger uttryck för ett visst missnöje med tjänstemännens agerande. Bosse Brink kompletterar redogörelserna från mötet ytterligare. De närvarande diskuterar frågan om HBK avveckling från Hammarby sjö.

 

7. Sommarens aktiviteter

Bengt Palm redogör för huvudpunkterna ur sommarens program.

 

8. Val av festkommitté för ett år

Klubbmästaren, Yvonne Frisell väljs att utgöra festkommitté för ett år. Intresserade medlemmar uppmanas att biträda kommittén i arbetet.

 

9. Övriga frågor

Bengt Palm tar upp frågan om priser för kajer. Bengt hänvisar till priser enligt stadens hemsida. De närvarande diskuterar priser.

Styrelsen meddelar att försöka få till stånd ett sammanträffande med SMBF för att dryfta HBK missnöje med stöd i ärendet rörande flytten från Hammarby sjö.

En medlem tar upp fråga angående HBK hemsida.

Några medlemmar undrar om det inte skulle vara möjligt att låta medlemmar nyttja slipen utan krav på medverkan från styrelsen. Frågan diskuteras. Stämman beslutar att överlämna till styrelsen att utreda möjligheten.

 

10. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Det antecknas att avgående ordföranden Curt Schütt avtackas för sina insatser för HBK samt att vice sekreteraren Göran Olsson tilldelas HBK förtjänsttecken.

 

Vid protokollet

Vice sekreterare Göran Olsson

 

 

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s vårmöte i Sjömanskyrkans församlingssal 12 maj 2005 med 30 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Robert Arnald manar till en tyst minut innan mötet, för att hedra klubbmedlemmen Robert Lilja, som gått bort nyligen. Därefter hälsar ordförande alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att mötet är utlyst i laga ordning.

 

4. Uppläsning och justering av föregående protokoll

På grund av vice sekreterare, som handhar protokollen, fått förhinder i sista stund, så finns det inget protokoll att läsa upp. Mötet beslutar att detta skall läsas upp vid nästa möte.

 

5. Skrivelse och rapporter

a) Ekonomisk rapport

Kassör Bengt Palm meddelar kort att det inte är några förändringar i ekonomin, och att han därför valt, att inte läsa upp den ekonomiska rapporten. Mötet godkänner detta.

Bengt meddelar också om en kostnad på 300:- som klubben skall betala för underhåll av brygga på Grenö.

 

b) Övriga rapporter, inkommande brev

Bengt har funderat kring HBK:s flytt och har mailat tidningen Båtliv och redogjort lite om HBK:s problematik kring detta, samt undrat om dom är intresserade att ha ett reportage om detta i tidningen. Tidningen är intresserad att ha en notis om detta i nummer 4, som kommer ut 17:e juni.

Bengt har skrivit brev till Haninge kommun, om alternativa båtplatser. Tyvärr har svaret varit negativt.

Sekreterare PA Söderdahl, redogjorde för senaste mötet med Idrottsförvaltningen.

PA Söderdahl redogjorde för mötet och förslaget till Morarnas Båtklubb på Gålö. Dessa hade haft ett styrelsemöte och röstat för att de inte var positiva till HBK:s förslag.

Det kom upp på mötet att Stockholm stad skall ha köpt mark utåt Gålö. Styrelsen skall be Bosse Brink kolla upp sanningshalten i detta, och i så fall till vilket syfte Stockholms stad har köpt marken.

En fråga om det finns platser på Värmdö kom upp.

En fråga ställde om området Lumapark till Skanstull. Ett rykte skall vara att marken skall vara för båtplatser.

En fråga kom upp om parkeringsmöjligheter, om HBK får behålla sommarplatser i Hammarby.

Nils Rune kompletterade lite om Idrottsförvaltningen. Han upplyste om att HBK måste försöka bevaka vad som händer på Idrottsförvaltningen. Nämnden har haft sitt beslut möte, och HBK måste ta reda på resultatet av detta.

PA Söderdahl meddelade att Bosse Brink har fått fria händer att bevaka vad som händer på det politiska planet, angående HBK.

Det bestämdes att fortlöpande information skall uppdateras på hemsidan.

Bengt Palm redogjorde om alla de kommuner HBK har skrivit till för alternativa båtplatser.

PA Söderdahl informerade om att det fortfarande fanns 43 vakanser på nattvaktslistan, och uppmanade de som inte hade skrivit upp sig, att göra så.

Robert Arnald informerade om klubbholmen, angående hur vintern hade påverkat denna.

 

6. Fyllnadsval

Inga fyllnadsval skall göras på detta möte.

 

7. Redovisning av samtal med idrottsförvaltningen

Denna punkt redogjordes under punkt 5.

 

8. Sommarens aktiviteter

Klubbvärdinnan Yvonne Frisell informerade om sommaren och höstens aktiviteter.

 

10. Avslutning

Robert Arnald tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Michael Andersson

 

 

 

  Åter till sidans början  


 

Protokoll fört vid HBK:s vårmöte på Sjömanskyrkan 13 maj 2004 med 21 medlemmar närvarande.

 

1. Mötets öppnande:
Klubbens ordförande Curt Schütt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen:
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst:
 
Mötesordföranden upplyser de närvarande om att kallelse till vårmötet sändes ut         den 2 mars 2004.
 Mötet beslutar att vårmötet är utlyst i behörig ordning.

 

4. Justering av protokoll från årsmötet den 26 februari 2004:
Protokoll från årsmötet den 26 februari 2004 läses upp av vice sekreterare Göran        Olsson.
Bengt Palm meddelar att det fel i den ekonomiska rapporten som anges under          punkten 12. "Motioner" nu har rättats.
Bengt Palm påpekar i anslutning till punkten 13.
"Uteslutningsärende" att namn på utesluten medlem inte skall anges i protokollet.
Mötet beslutar att justera årsmötesprotokollet med den justering att namnet på            den medlem som uteslöts tas bort ur protokollet. 

 

5. Skrivelser och rapporter:
a) ekonomisk rapport.
Bengt Palm redogör översiktligt för HBK ekonomi och uppger att klubbens ekonomi är god.

 

b) övriga rapporter, inkommande brev.
Det konstateras att inget finns att redovisa under punkten

 

 

6. Fyllnadsval:
På förslag från valkommittén (Robert Arnald) väljs Yvonne Frisell till klubbmästare för tiden till höstmötet 2004.

Mötet beslutar att överlämna åt klubbmästaren att sammankalla en festkommitté

 

7. Redovisning av enkät ang HBK vinter- och sommarplatser:
Styrelsen redovisar utfallet av den enkät som lämnades till medlemmarna. Mötet         diskuterar olika alternativ för HBK verksamhet.   
Det understryks från flera medlemmar att klubbens fortbestånd måste säkras samt att en sammanhållen klubbverksamhet är att föredra.
Mötet beslutar att uppdra åt styrelsen att, när närmare uppgifter om fortsatt verksamhet föreligger, gå ut med en förnyad enkät till medlemmarna.  

 

8. Sommarens aktiviteter:
Klubbmästaren Yvonne Frisell informerar om följande aktiviteter under 2004.
- Midsommarfirande på klubbholmen den 25 juni.
- Kräftskiva på klubbholmen.
- Hammarby sjöscoutkårs seglarläger på klubbholmen.

 

9. Övriga frågor:
Bengt Palm tar upp frågan om varför ett flertal båtar kvarligger på
Klippan övre utan att ägarna tillskrivit styrelsen.
Mötet beslutar att styrelsen skall följa upp saken.
En medlem frågar vem som har ansvar för reparation av skadade
stängel vid HBK områden. 

 

10. Avslutning
Curt Schütt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar
mötet avslutat
.

 

 

  Åter till sidans början